Skogen 2017-11-08T18:32:32+00:00
Skogen > Verksamhet > Skogen

Skogen är Orsa Besparingsskogs ursprung och idag bedrivs ett storskaligt skogsbruk med en modern maskinpark. Målet med skogsbruket är att sköta och förvalta för att ge en långsiktig god avkastning. Markinnehavet är ca 75 000 ha, varav 60 000 ha är produktiv skogsmark. Närmare 5 000 ha är skyddad som reservat eller klassad som nyckelbiotop. Orsa Besparingsskog avser att bedriva ett långsiktig hållbart skogsbruk. Med detta menas ett skogsbruk som under hela omloppscykeln tar bästa möjlig hänsyn till skogens samlade värden såväl produktionsmässiga, sociala som miljömässiga.

Att lyckas med denna målsättning är en central ambition i besparingsskogens verksamhet. Det ska alltid vara vår målsättning att förvalta skogsmarken på ett så ansvarfullt sätt som bara är möjligt. Orsa Besparingsskog levererar varje år stora mängder virke och anlitar då entreprenörer,  i många fall lokala och regionala sådana. I vårt arbete värdesätter vi affärsmässiga relationer som bidrar till utveckling.

Avverkning > Verksamhet > Skogen > Avverkning

Orsa Besparingsskog har en avverkningsplan som löper över en tioårsperiod. Nivån kommer att ligga på ca 15-20 % gallring per år under den kommande 10-års-perioden. Virket levereras till olika köpare i regionen. Avverkningarna utförs av entreprenörer och en egen maskingrupp med anställd personal. Vid högkonjunktur kan det säljas en del volymer som rotposter.

Markberedning > Verksamhet > Skogen > Markberedning

Markberedning är i de allra flesta fall nödvändig för att få ett bra föryngringsresultat. Vad som är en optimal markberedning skiljer sig beroende på ståndort och föryngringsmetod. På stenig mark är harv att föredra. På mindre steniga marker ger högläggare bra resultat, planteringen underlättas och framtida produktion ökar. Omvänd torva på mineraljord ger på de flesta marker bästa överlevnad och produktion. Orsa Besparingsskog markbereder över 600 ha om året, och planterar ca 600 ha. Marberedningsmetoderna är till 90% harv, och 10 % hyggesbränning. Mellan 50-100 ha är sådd med grävmaskin på de mest steniga markerna.

Läs mer: Markberedning kan även vara bra på lång sikt
Länk till markberedare

Plantering > Verksamhet > Skogen > Plantering

När skogen avverkas skall den ersättas med ny skog. Vid föryngring lägger du grunden till det nya beståndet. Då har du stora möjligheter att forma den nya skogen avseende trädslag, täthet och tillväxt.
Planera hur du skall föryngra beståndet innan du avverkar den gamla skogen. Återväxtplaneringen är egentligen en del av avverkningsplaneringen. Vid planeringen delar du upp föryngringsytan i olika ståndorter, dvs. enheter med enhetliga egenskaper hos mark och vegetation. Ståndortens egenskaper avgör sedan val av trädslag, föryngringsmetod och markbehandling.

Natur- och kulturmiljövård > Verksamhet > Skogen > Natur- och kulturmiljövård

Orsa Besparingsskog strävar efter att förena ett bra skogsbruk med sociala-, ekologiska-, kulturella- och ekonomiska intressen. Skogen är källan till våra träråvaror, samtidigt som den utnyttjas för friluftsliv, rekreation och jakt. Skogen står också för liv och biologisk mångfald.

Skogen ska brukas så att växt och djurarter, som naturligt förekommer i skogen, ges förutsättningar att fortleva under naturliga former samt i livskraftiga bestånd. Skogslandskapet ska samtidigt ge goda möjligheter för människor att uppleva naturen och bedriva jakt, fiske och övrigt friluftsliv. Skogsvårdslagen uttrycker att virkesproduktionen ska gå hand i hand med naturvårds-hänsynen. Orsa Besparingsskog skapar utrymme för både hög virkesproduktion och områden med höga naturvärden.

Skogsvårdslagen, (SVL) är den lag som styr skötsel av skog, såsom frågor om hyggens storlek och utläggning, beståndsanläggning, kvarlämnande av träd och trädsamlingar, gödsling, dikning och skogsbilvägars sträckning m.m. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den hänsyn som skall tas till naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet som i samråd med skogsägaren ser till att lagen följs.

Läs mer: Skogsvårdslagen

Certifiering > Verksamhet > Skogen > Certifiering

Orsa Besparingsskog strävar efter att efterleva de krav på miljöhänsyn som beskrivs i de skogliga certifieringssystemen PEFC samt de branschspecifika målbilderna kring natur-och kulturmiljövård och vattenvård.

Läs mer: PEFC:s skogsstandard

Läs mer: Prosilva skogscertifiering

Kontakt

Har du frågor och vill veta mer om vårt skogsbruk, kontakta:

Tomas Liljeberg. tele. 0250-552606. tomas.liljeberg@orsaskog.se

Anders Frääs. tele. 0250-552605. anders.fraas@orsaskog.se

Orsa Besparingsskog
Orsa Besparingsskog
Öppettider