Skogsbruksplanen innehåller
• Karta över fastigheten, med avdelningsgränser inritade.
• Avdelningsregister med uppgifter om skogen i varje enskild avdelning, i ord och siffror, baserad på mätningar och bedömningar.
• Sammanställningar med uppgifter för hela fastigheten.
Uppgifter om virkesförråd, höjder och diametrar. Virkesuppgifterna kommer från laserskanningen som genomfördes sommaren 2018 och har därefter tillväxtberäknats. Vid fältbesöket rimlighetsbedöms virkesuppgifterna, och justeras vid behov.
• Avdelningsvisa ståndortsuppgifter och åtgärdsförslag inhämtade vid fältbesök.