Vindkraftsproduktion har planerats på Orsa Besparingsskog sedan 2005, då de första vindmätningarna gjordes. Orsa Besparingsskog har jobbat aktivt för att få vindkraftsarrenden sedan dess. I den strategiska planen från 2017 uttrycks denna ambition tydligt. Under årens lopp har olika avsiktsförklaringar och arrendeavtal om vindkraft undertecknats. Svårigheten att koppla upp produktionen till elnätet har gjort att inga vindkraftverk ännu har byggts. För en djupare sammanfattning av processen från 2005 fram till idag, se: Historik – Vindkraft på Orsa Besparingsskog.