Syftet med en Besparingsskog är att den avkastning som markinnehavet ger, ska gå tillbaka till delägare och bygd. En nämnd, som kallas Jordägarnämnden, bereder ett förslag på hur överskottet ska användas och slutligt beslut tas av delägarna på Orsa Besparingsskogs höststämma varje år. År 2022 var bidragsbudgeten på ca 16 miljoner kronor och användes till bland annat vägunderhåll, bidrag till delägarnas skogsvårdsåtgärder, jordbruket i kommunen men också till kultur och ungdomsidrott. Arrendeintäkterna kommer att ställas till jordägarstämmans förfogande. Det är i dagsläget inte möjligt att säga hur delägarna kommer välja att disponera framtida bidragsbudget.