Arrendatorn står för alla kostnader för både nybyggnation och underhåll under byggtiden. Under arrendetiden står arrendatorn för kostnaden för vägunderhållet på ”sin” del. Alla vägar uppförda av arrendatorn övergår utan ersättning till Orsa Besparingsskog efter arrendetiden. Orsa Besparingsskog avgör efter arrendetiden själva vilken standard vägarna behöver hålla för eget skogsbruk.