Vilka fördelar har Allmänningsstyrelsen sett med att arrendera ut mark till vindkraftsproducenter?

Delägarna och bygden gynnas ekonomiskt när vindkraftverken står på vår mark, till skillnad från om de står på grannmarker. Om vindkraftverken står på grannmarker påverkas utseendet men då helt utan ekonomisk nytta lokalt (annat än en eventuell bygdepeng). Orsa Besparingsskogs vägnät förstärks dessutom, vilket är en stor fördel för skogsbruket.

Av |2023-02-23T10:07:27+01:00februari 22nd, 2023||Kommentarer inaktiverade för Vilka fördelar har Allmänningsstyrelsen sett med att arrendera ut mark till vindkraftsproducenter?

Hur mycket mark behövs för vindkraftverken?

Man räknar med att det behövs cirka 2 hektar per vindkraftverk, men då är ytan som behövs till vägar inräknat. Värdet av den skog som avverkas för byggplatser och vägar tillfaller Besparingsskogen. Områden med höga naturvärden har plockats bort i samband med inventeringar under projekttiden.

Av |2023-02-23T10:08:11+01:00februari 22nd, 2023||Kommentarer inaktiverade för Hur mycket mark behövs för vindkraftverken?

Vem bekostar de vägar som behövs för byggnationen av vindkraftverken?

Arrendatorn står för alla kostnader för både nybyggnation och underhåll under byggtiden. Under arrendetiden står arrendatorn för kostnaden för vägunderhållet på ”sin” del. Alla vägar uppförda av arrendatorn övergår utan ersättning till Orsa Besparingsskog efter arrendetiden. Orsa Besparingsskog avgör efter arrendetiden själva vilken standard vägarna behöver hålla för eget skogsbruk.

Av |2023-02-23T10:11:09+01:00februari 22nd, 2023||Kommentarer inaktiverade för Vem bekostar de vägar som behövs för byggnationen av vindkraftverken?

Vad ska Orsa Besparingsskog göra med arrendeintäkterna?

Syftet med en Besparingsskog är att den avkastning som markinnehavet ger, ska gå tillbaka till delägare och bygd. En nämnd, som kallas Jordägarnämnden, bereder ett förslag på hur överskottet ska användas och slutligt beslut tas av delägarna på Orsa Besparingsskogs höststämma varje år. År 2022 var bidragsbudgeten på ca 16 miljoner kronor och användes [...]

Av |2023-02-23T10:11:54+01:00februari 22nd, 2023||Kommentarer inaktiverade för Vad ska Orsa Besparingsskog göra med arrendeintäkterna?

Vad händer om Dala Vind AB går i konkurs?

Vid en eventuell konkurs finns pengar reserverade för nedmontering och bortforsling av vindkraftverken, vilket fastställs av Länsstyrelsen. Om den som äger vindkraftverken går i konkurs under drifttiden kommer i första hand en konkursförvaltare försöka hitta nya ägare till vindkraftverken som då tar över arrendeavtalet med Orsa Besparingsskog.

Av |2023-02-23T10:12:43+01:00februari 22nd, 2023||Kommentarer inaktiverade för Vad händer om Dala Vind AB går i konkurs?

Vilka finansierar detta?

Dala Vind AB finansierar projekteringen. Om Dala Vind AB själva, eller tillsammans med någon annan, kommer att finansiera en eventuell byggnation av vindkraftverk är en fråga för Dala Vind AB. Orsa Besparingsskogs roll i avtalet är enbart som markägare och inga löften om investeringar i vindkraftverk har lämnats från vår sida. [...]

Av |2023-02-23T10:14:09+01:00februari 22nd, 2023||Kommentarer inaktiverade för Vilka finansierar detta?

Varför fick inte delägarna i Orsa Besparingsskog rösta om ni skulle skriva under avtalet eller inte?

Orsa Besparingsskog styrs av allmänningsskogslagen och reglementet för Orsa Besparingsskog. Lagen och reglementet reglerar beslutsfattandet och båda är tydliga i frågan om vilket mandat en jordägarstämma har och vilket mandat allmänningsstyrelsen har. Det är tydligt att det är styrelsen som är beslutande i fråga om avtal om markupplåtelse. Frågan om vindkraftsarrenden på Orsa Besparingsskog [...]

Av |2023-02-23T10:15:02+01:00februari 22nd, 2023||Kommentarer inaktiverade för Varför fick inte delägarna i Orsa Besparingsskog rösta om ni skulle skriva under avtalet eller inte?

Varför är Orsa Besparingsskog delägare i Dala Vind AB?

Orsa Besparingsskog har varit delägare i Dala Vind AB sedan 2007 och äger 2,9% av aktierna. Det är dyrt och riskfyllt att själv projektera vindkraft och därför vill Orsa Besparingsskog dela risken med andra aktörer. Att ha insyn och kontroll över ett lokalt ägt bolag som utför projekteringen känns bättre än att släppa in [...]

Av |2023-02-23T10:15:43+01:00februari 22nd, 2023||Kommentarer inaktiverade för Varför är Orsa Besparingsskog delägare i Dala Vind AB?
Till toppen