Kraften > Verksamhet >Kraften

Ett av Orsa Besparingsskogs verksamhetsområden är vattenkraft. I januari 2013 förvärvades 12 stycken mindre vattenkraftverk av Fortum. Fyra av dessa har avyttrats och de åtta som finns kvar finns i dotterbolaget Streamgate North AB.

Motivet för Orsa Besparingsskog att köpa vattenkraftverk var att, vid sidan av skogsbruk och kapitalförvaltning, införliva ytterligare en verksamhetsgren som kan ge Orsa Besparingsskogs delägare en rimlig avkastning på det gemensamma kapitalet.

Ett normalår förväntas den totala årsproduktionen vara 28 GWh (28 miljoner KWh). Produktionen kan olika år variera beroende på vattentillgång. Regniga somrar och snörika vintrar ger en hög elproduktion. 50% av produktionen är certifikatsel. 

Några av kraftverken har genom investeringar en potential att öka sin produktion av elcertifikat. Detta och åtgärder för att erhålla ny tilldelningsperiod för elcertifikat är prioriterade frågor för styrelsen.

Kontakt:
Jan-Olof Sjölander
Drift- och Underhållschef
Tel: 0250-55 26 28
E-post: j-o.sjolander@orsabesparingsskog.se

De åtta kraftverk som finns i Orsa Besparingsskogs ägo är:

Vifors kraftverk, Gävleborgs län i Gävle kommun. Stationen ligger i Hamrångersån och togs i drift 1920/24. Den har två turbiner av Francistyp. Stationseffekten är 1,6 MW.

Forså kraftverk, Gävleborgs län i Hudiksvall kommun. Stationen ligger i Rolfstaån och togs i drift 1991. Den har två Flygtaggregat av semikaplantyp. Stationseffekten är 0,84 MW.

Lundströmmens kraftverk, Gävleborgs län i Hudiksvalls kommun. Stationen ligger i Rolfstaån och togs i drift 1995. Den har två Flygtaggregat av semikaplantyp. Stationseffekten är 0,5 MW.

Stocka kraftverk, Gävleborgs län i Nordanstigs kommun. Stationen ligger i Harmångersån och togs i drift 1916. Den har en turbin av Francistyp. Stationen genomgick en större renovering 2002. Stationseffekten är 0,5 MW.

Forsa Nedre kraftverk, Gävleborgs län i Nordanstigs kommun. Stationen ligger i Harmångersån och togs i drift 1926. Stationen byggdes om 1993 då två Flygtaggregat av semikaplantyp installerades. Stationseffekten är 0,6 GWh.

Forsa Övre kraftverk, Gävleborgs län i Nordanstigs kommun. Stationen ligger i Harmångersån och togs i drift 1906/08. Den har tre turbiner av Francistyp. Stationseffekten är 1,65 MW.

Strömbacka kraftverk, Gävleborgs län i Hudiksvall kommun. Stationen ligger i Gimmaån-Harmångersån och togs i drift 1912. Den har en turbin av Francistyp. Den nuvarande utrustningen i kraftstationen installerades 1958. Stationseffekten är 0,2 MW.

Alsjö kraftverk, Gävleborgs län i Hudiksvalls kommun. Stationen ligger i Dalaån-Delångersån togs i drift 1954. Den har en Ossbergerturbin som installerades 1998 då stationen byggdes om. Stationseffekten är 0,4 MW.

Orsa Besparingsskog
Orsa Besparingsskog
Öppettider