Skogen > Verksamhet >Skogen

Skogen är Orsa Besparingsskogs ursprung och idag bedrivs ett storskaligt skogsbruk med en modern maskinpark. Målet med skogsbruket är att sköta och förvalta för att ge en långsiktig god avkastning. Markinnehavet är ca 75 000 ha, varav ca 60 000 ha är produktiv skogsmark. Närmare 3 500 ha är skyddad som reservat. Orsa Besparingsskog avser att bedriva ett långsiktig hållbart skogsbruk. Med detta menas ett skogsbruk som under hela omloppscykeln tar bästa möjlig hänsyn till skogens samlade värden såväl produktionsmässiga, sociala som miljömässiga.

Att lyckas med denna målsättning är en central ambition i Besparingsskogens verksamhet. Det ska alltid vara vår målsättning att förvalta skogsmarken på ett så ansvarfullt sätt som bara är möjligt. Orsa Besparingsskog levererar varje år stora mängder virke och anlitar då entreprenörer,  i många fall lokala och regionala sådana. I vårt arbete värdesätter vi affärsmässiga relationer som bidrar till utveckling.

Karta Orsa Besparingsskog

Avverkning > Verksamhet > Skogen >Avverkning

Orsa Besparingsskog har en avverkningsplan som löper över en tioårsperiod. Nivån kommer att ligga på ca 15-20 % gallring per år under den kommande 10-års-perioden. Virket levereras till olika köpare i regionen. Avverkningarna utförs av certifierade entreprenörer.

Ta gärna del av Förslag till avverkningsplan OBS 2021-2030_

Markberedning > Verksamhet > Skogen >Markberedning
Plantering > Verksamhet > Skogen >Plantering

När skogen avverkas skall den ersättas med ny skog. Vid föryngring lägger du grunden till det nya beståndet. Då har du stora möjligheter att forma den nya skogen avseende trädslag, täthet och tillväxt.

Planera hur du skall föryngra beståndet innan du avverkar den gamla skogen. Återväxtplaneringen är egentligen en del av avverkningsplaneringen. Vid planeringen delar du upp föryngringsytan i olika ståndorter, dvs. enheter med enhetliga egenskaper hos mark och vegetation. Ståndortens egenskaper avgör sedan val av trädslag, föryngringsmetod och markbehandling.

Natur- och kulturmiljövård > Verksamhet > Skogen >Natur- och kulturmiljövård
Certifiering > Verksamhet > Skogen >Certifiering

Kontakt:
Mats Karlsson
Tel: 0250-55 26 37
E-post: mats.karlsson@orsabesparingsskog.se

Orsa Besparingsskog
Orsa Besparingsskog
Öppettider