Skogen > Verksamhet >Skogen

Skogen är Orsa Besparingsskogs ursprung och idag bedrivs ett storskaligt skogsbruk med en modern maskinpark. Målet med skogsbruket är att sköta och förvalta för att ge en långsiktig god avkastning. Markinnehavet är ca 75 000 ha, varav ca 60 000 ha är produktiv skogsmark. Närmare 3 500 ha är skyddad som reservat. Orsa Besparingsskog avser att bedriva ett långsiktig hållbart skogsbruk. Med detta menas ett skogsbruk som under hela omloppscykeln tar bästa möjlig hänsyn till skogens samlade värden såväl produktionsmässiga, sociala som miljömässiga.

Avverkning > Verksamhet > Skogen >Avverkning
Markberedning > Verksamhet > Skogen >Markberedning
Plantering > Verksamhet > Skogen >Plantering

När skogen avverkas skall den ersättas med ny skog. Vid föryngring lägger du grunden till det nya beståndet. Då har du stora möjligheter att forma den nya skogen avseende trädslag, täthet och tillväxt.

Planera hur du skall föryngra beståndet innan du avverkar den gamla skogen. Återväxtplaneringen är egentligen en del av avverkningsplaneringen. Vid planeringen delar du upp föryngringsytan i olika ståndorter, dvs. enheter med enhetliga egenskaper hos mark och vegetation. Ståndortens egenskaper avgör sedan val av trädslag, föryngringsmetod och markbehandling.

Natur- och kulturmiljövård > Verksamhet > Skogen >Natur- och kulturmiljövård
Certifiering > Verksamhet > Skogen >Certifiering

Kontakt:
Mats Karlsson
Tel: 0250-55 26 37
E-post: mats.karlsson@orsabesparingsskog.se

Kontakt
Adress
Öppettider
Följ oss gärna: