Vägar > Verksamhet >Vägar

Välskötta vägar – ett signum för Orsa Besparingsskog!

Besparingsskogen satsar på underhåll och nybyggnad av vägar och välskötta vägar är en förutsättning för skogsskötseln och skogsbruket. Satsningen på vägarna gör att Orsa har fina och väl underhållna grus- och skogsvägar. Idag har Besparingsskogen ett vägnät på omkring 180 mil, varav mer än 40 mil håller mycket hög standard och är tillgänglig även för allmänheten. Vägarna sköts i huvudsak av egen personal och maskinparken består av en lastbil, en väghyvel, två lastmaskiner och tre grävmaskiner. Till vinterväghållning och grusning anlitas som komplement till den egna personalen entreprenörer.

Karta Jordägarvägar Orsa Besparingsskog

Skogsvägar och vägklasser

Kontakt
Adress
Öppettider
Följ oss gärna: