Vindkraft på Orsa Besparingsskog2024-02-28T10:55:52+01:00

Vindkraft på Orsa Besparingsskog

Vindkraft har varit ett ämne hos Orsa Besparingsskog sedan 2005, då vindmätningar inleddes. Sedan dess har Orsa Besparingsskog arbetat aktivt för att få vindkraftsarrenden och 2018 har ett avtal tecknats med Dala Vind AB. På denna sida finns information, vänligen se ”Frågor och Svar” här nedan samt tillhörande dokument längre ner. Den 15 februari 2024 anordnades en informationsträff för delägare. Träffen spelades in och här nedan finns alla föreläsare samt panelen med frågor.

Filmer från informationsträff den 15 februari 2024

Martin Moraeus, Orsa Besparingsskog

Information om avtalet

Anders, Svärdsjö Svartnäs Bsp

Ägare i en vindkraftspark

Niklas Lundaahl, DalaVind

Presentation inför frågestund

Tomas, Svensk Vindenergi

Presentation inför frågestund

Frågestunden

Medverkande: Martin Moraeus, Niklas Lundaahl och Tomas … . Moderator: Anders Rosén.

Frågor och svar

När visade vindkraftsproducenter intresse för Orsa Besparingsskogs mark första gången?2023-02-23T10:18:20+01:00

Vindkraftsproduktion har planerats på Orsa Besparingsskog sedan 2005, då de första vindmätningarna gjordes. Orsa Besparingsskog har jobbat aktivt för att få vindkraftsarrenden sedan dess. I den strategiska planen från 2017 uttrycks denna ambition tydligt. Under årens lopp har olika avsiktsförklaringar och arrendeavtal om vindkraft undertecknats. Svårigheten att koppla upp produktionen till elnätet har gjort att inga vindkraftverk ännu har byggts. För en djupare sammanfattning av processen från 2005 fram till idag, se: Historik – Vindkraft på Orsa Besparingsskog.

Var är vi nu? Är avtalet undertecknat och bindande?2023-02-23T10:06:47+01:00

Ett avtal om projekterings- och anläggningsarrende är undertecknat 2018. Avtalet är bindande men förfaller om ingen tillståndsansökan inlämnats före september 2026. När laga vunnet tillstånd erhållits gäller arrendet i 35 år.

Vad innebär avtalet för Orsa Besparingsskog?2023-02-23T10:16:49+01:00

Arrendeavtalet innebär att Orsa Besparingsskog får ett årligt arrende som baseras på värdet av den el som produceras. Orsa Besparingsskog är dock garanterade minst 20 000 kr per installerad MW. För mer information om arrendet se: Information om arrendeavtal mellan Orsa Besparingsskog och Dala Vind AB.

Varför är Orsa Besparingsskog delägare i Dala Vind AB?2023-02-23T10:15:43+01:00

Orsa Besparingsskog har varit delägare i Dala Vind AB sedan 2007 och äger 2,9% av aktierna. Det är dyrt och riskfyllt att själv projektera vindkraft och därför vill Orsa Besparingsskog dela risken med andra aktörer. Att ha insyn och kontroll över ett lokalt ägt bolag som utför projekteringen känns bättre än att släppa in något multinationellt företag på markerna.

Varför fick inte delägarna i Orsa Besparingsskog rösta om ni skulle skriva under avtalet eller inte?2023-02-23T10:15:02+01:00

Orsa Besparingsskog styrs av allmänningsskogslagen och reglementet för Orsa Besparingsskog.
Lagen och reglementet reglerar beslutsfattandet och båda är tydliga i frågan om vilket mandat en jordägarstämma har och vilket mandat allmänningsstyrelsen har.

Det är tydligt att det är styrelsen som är beslutande i fråga om avtal om markupplåtelse.
Frågan om vindkraftsarrenden på Orsa Besparingsskog har diskuterats sedan 2005 i möten och seminarier med delägarna. I samband med vårstämman 2017 presenterades Orsa Besparingsskogs strategiplan och i den presentationen framgår det tydligt att man har för avsikt att teckna arrendeavtal om vindkraft. Se: Historik – Vindkraft på Orsa Besparingsskog och Beslutsfattande i Orsa Besparingsskog.

Vilka finansierar detta?2023-02-23T10:14:09+01:00

Dala Vind AB finansierar projekteringen. Om Dala Vind AB själva, eller tillsammans med någon annan, kommer att finansiera en eventuell byggnation av vindkraftverk är en fråga för Dala Vind AB. Orsa Besparingsskogs roll i avtalet är enbart som markägare och inga löften om investeringar i vindkraftverk har lämnats från vår sida.

Vad händer om Dala Vind AB går i konkurs?2023-02-23T10:12:43+01:00

Vid en eventuell konkurs finns pengar reserverade för nedmontering och bortforsling av vindkraftverken, vilket fastställs av Länsstyrelsen. Om den som äger vindkraftverken går i konkurs under drifttiden kommer i första hand en konkursförvaltare försöka hitta nya ägare till vindkraftverken som då tar över arrendeavtalet med Orsa Besparingsskog.

Vad ska Orsa Besparingsskog göra med arrendeintäkterna?2023-02-23T10:11:54+01:00

Syftet med en Besparingsskog är att den avkastning som markinnehavet ger, ska gå tillbaka till delägare och bygd. En nämnd, som kallas Jordägarnämnden, bereder ett förslag på hur överskottet ska användas och slutligt beslut tas av delägarna på Orsa Besparingsskogs höststämma varje år. År 2022 var bidragsbudgeten på ca 16 miljoner kronor och användes till bland annat vägunderhåll, bidrag till delägarnas skogsvårdsåtgärder, jordbruket i kommunen men också till kultur och ungdomsidrott. Arrendeintäkterna kommer att ställas till jordägarstämmans förfogande. Det är i dagsläget inte möjligt att säga hur delägarna kommer välja att disponera framtida bidragsbudget.

Vem bekostar de vägar som behövs för byggnationen av vindkraftverken?2023-02-23T10:11:09+01:00

Arrendatorn står för alla kostnader för både nybyggnation och underhåll under byggtiden. Under arrendetiden står arrendatorn för kostnaden för vägunderhållet på ”sin” del. Alla vägar uppförda av arrendatorn övergår utan ersättning till Orsa Besparingsskog efter arrendetiden. Orsa Besparingsskog avgör efter arrendetiden själva vilken standard vägarna behöver hålla för eget skogsbruk.

Kommer vägarna att vara öppna för allmänheten?2023-02-23T10:10:17+01:00

Ja, men under byggnation kan vissa områden vara stängda av säkerhetsskäl. När bygget är klart kommer både vägar och vindpark vara öppna för allmänhet.

Påverkas jakten av arrendeavtalet?2023-02-23T10:08:59+01:00

Jakten påverkas i regel inte av vindkraftverken. Det enda undantaget är under byggtiden då överenskommelser måste träffas med byggansvariga.

Hur mycket mark behövs för vindkraftverken?2023-02-23T10:08:11+01:00

Man räknar med att det behövs cirka 2 hektar per vindkraftverk, men då är ytan som behövs till vägar inräknat. Värdet av den skog som avverkas för byggplatser och vägar tillfaller Besparingsskogen. Områden med höga naturvärden har plockats bort i samband med inventeringar under projekttiden.

Vilka fördelar har Allmänningsstyrelsen sett med att arrendera ut mark till vindkraftsproducenter?2023-02-23T10:07:27+01:00

Delägarna och bygden gynnas ekonomiskt när vindkraftverken står på vår mark, till skillnad från om de står på grannmarker. Om vindkraftverken står på grannmarker påverkas utseendet men då helt utan ekonomisk nytta lokalt (annat än en eventuell bygdepeng). Orsa Besparingsskogs vägnät förstärks dessutom, vilket är en stor fördel för skogsbruket.

Historik 2005-2023

Beslutsfattande

Information om Arrendeavtal

Kontakt
Orsa Besparingsskog
Öppettider
Följ oss gärna:
Till toppen